Bác Táo kinh tế Quang Thắng qua trang trại cá sông Đà

watch_later
Lãnh đạo triều đình về ghé qua trang trại công ty đặc biệt là Bác Táo kinh tế => một năm phấn khởi và thành công.